2009. IMP

Pinsk 2009
Pairs

M-CE NR                     SES1  SES2 RAZEM PKL PDF NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------------
 1 12 V Kolb-V Kochnovich     0.5 PN   26.80 49.40  76.20  3 17
 2  2 G Khayutin-V Konstantinov  6.5 MN   39.80 29.80  69.60  2 14
 3  5 A Nehoroshev-D Kamlyuk    6.5 MN   49.00  3.00  52.00  1 11
 4 11 K Savitskiy-I Silyjickiy     PN   21.00 19.20  40.20    9
 5  4 A Vasyukevich-D Prosandejev 8.0 MN   4.00 33.60  37.60    8
 6  8 E Yakovenko-A Chubukov    1.0 BR   -3.00 31.80  28.80    7
 7  7 V Sinkevich-K Lobintsev   0.5 PN   38.00 -25.00  13.00    6
 8 10 Y Chernyakovskaya-T Luzko    PN  -33.40 -5.00 -38.40    5
 9  6 A Egorov-D Khodkov      8.0 MN   -5.60 -33.00 -38.60    4
 10  1 P Peredyryj-M Serebrjanjy  4.0 BR/PN -23.40 -39.40 -62.80    3

 11  9 M Mugha-V Lebedev      0.5 PN  -53.20 -12.20 -65.40    2
 12  3 Prokurat-A Kharilov       PN  -60.00 -52.20 -112.20    1
                  -----
             Suma WK = 35.5


PIERWSI W SESJI 1  5, A Nehoroshev-D Kamlyuk    6.5 MN   49.00

PIERWSI W SESJI 2 12, V Kolb-V Kochnovich     0.5 PN   49.40