2009.

Pinsk 2009
Congress

m-ce  nazwiska            RAZEM  1  2
---------------------------------------------IMP-TEA-
  1 D Kamlyuk-A Nehoroshev    MN  31 11 20  
  2 G Khayutin-V Konstantinov   MN  26 14 12  
  3 V Kochnovich-V Kolb      PN  25 17  8  
  4 A Egorov-D Khodkov      MN  24  4 20  
  5 A Chubukov-E Yakovenko    BR  23  7 16  
  6 D Prosandejev-A Vasyukevich  MN  20  8 12  
  7 P Peredyryj-M Serebrjanjy BR/PN  19  3 16  
  8 K Savitskiy-I Silyjickiy   PN  17  9  8  
  9 Y Chernyakovskaya-T Luzko   PN   9  5  4  
 10 K Lobintsev-V Sinkevich    PN   6  6    

 11 V Lebedev           PN   6  2  4
 11 A Kharilov          PN   5  1  4  
 13 M Mugha            PN   2  2    
 14 Prokurat           PN   1  1