Grand Prix 2011

4 сентября 2010 года


Grand Prix 2011
Round 2

M-CE NR                     %SES1 %SES2   %  PKL PDF NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------------
 1 10 Y Bilejchik-D Kamlyuk    9.5 MN   57.18 59.64  58.41  8  
 2  7 A Karbanovich-Z Beliankina 11.0 MN   60.25 54.17  57.21  7  
 3  4 G Meduhevsky-A Sotnikov   19.0 MN   52.51 60.12  56.31  6  
 4  3 S Zlobich-E Shokhan     11.0 MN   57.82 50.12  53.97  5  
 5  5 V Konstantinov-D Khodkov   8.0 MN   52.69 53.57  53.13  4  
 6 16 V Tkatchik-Y Chernyakovskaya 0.5 PN   48.64 57.31  52.98  3  
 7 13 E Yakovenko-A Chebukov    1.0 BR   48.55 56.59  52.57  2  
 8  2 G Khayutin-M Serebrjanjy   6.5 MN/PN 52.60 50.03  51.31  1  
 9 14 I Feranchuk-V Zilko     6.5 MN   54.33 46.68  50.50 
 10  1 P Peredyryj-V Shvejkus    3.5 BR   46.85 54.08  50.47 

 11  8 V Lipnitsky-V Ptushkin    5.0 MN   48.85 46.51  47.68 
 12 11 A Egorov-I Tomilin      5.5 MN/GR 44.81 48.21  46.51 
 13  9 O Timokhovich-U Haponava  14.5 MN   45.46 46.40  45.93 
 14  6 E Kutsuk-P Klebanovich    5.0 MN   46.97 44.35  45.66 
 15 12 S Belko-A Nehoroshev     6.5 MN   43.03 40.77  41.90 
 16 15 I Azarova-P Poslednik    5.5 MN/CZ 39.46 32.27  35.86 
                  -----
             Suma WK = 118.5


PIERWSI W SESJI 1  7, A Karbanovich-Z Beliankina 11.0 MN   60.25%

PIERWSI W SESJI 2  4, G Meduhevsky-A Sotnikov   19.0 MN   60.12%