Grand Prix 2011

2 Октября 2010 года


Grand Prix 2011
Round 1

Grand Prix 3

M-CE NR                     %SES1 %SES2   %  PKL PDF NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------------
 1  1 V Konstantinov-V Vashkevich 8.0 MN   53.82 62.43  58.13  7  
 2 13 D Kamlyuk-A Vasyukevich   6.5 MN   51.04 62.50  56.77  6  
 3 10 N Koshcheyeva-L Kuznetsova  6.5 MN   52.08 61.39  56.74  5  
 4  7 G Budko-O Grintsevich    4.0 ML   56.94 52.08  54.51  4  
 5  2 I Kravchenko-E Shokhan   14.0 MN   57.64 50.00  53.82  3  
 6  9 D Khodkov-S Belko      6.5 MN   52.08 52.08  52.08  2  
 7  3 S Zlobich-A Nehoroshev    8.0 MN   49.65 47.57  48.61  1  
 8 14 G Khayutin-M Serebrjanjy   6.5 MN/PN 53.82 42.71  48.26 
 9  6 O Gradovski-V Neviadomski  14.0 MN/NP 44.10 51.74  47.92 
 10  8 V Tkatchik-Y Chernyakovskaya 0.5 PN   46.11 48.61  47.36 

 11  4 E Kutsuk-P Klebanovich    5.0 MN   55.56 38.19  46.88 
 12  5 U Haponava-S Bodrenkova   14.5 MN   46.18 46.88  46.53 
 13 12 D Prosandejev-A Khina    8.0 MN   47.22 43.75  45.49 
 14 11 A Kotov-S Zalesskaja     3.5 ML   33.33 39.24  36.28 
                  -----
             Suma WK = 105.5


PIERWSI W SESJI 1  2, I Kravchenko-E Shokhan   14.0 MN   57.64%

PIERWSI W SESJI 2 13, D Kamlyuk-A Vasyukevich   6.5 MN   62.50%