Открытый парный чемпионат Беларуси на ИМПы

8-10 апреля 2011 года

Belarus Open IMPs
Preliminary Session

M-CE NR                     SES1  SES2  SES3  SES4  SES5  SES6 RAZEM 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 74 G Meduhevsky-A Sotnikov   19.0 MN   24.47 38.88 12.40  6.40 46.80 28.00 156.95 
 2 17 E Gordei-A Chaevsky     8.0 ML   35.75 74.04  7.32 14.92 -5.04 -3.72 123.27 
 3 26 M Volfson-M Khadzhianc   11.0 MN   33.03 -1.32 33.04  1.16 26.37 24.36 116.63 
 4 46 V Velikiy-O Grintsevich   1.5 ML   -2.35 39.76 12.80 27.84  5.60 28.00 111.64 
 5  6 E Vainikonis-A Orlovich   16.0 LI/MN 24.73 44.52 16.76 20.68 13.16 -14.12 105.73 
 6 43 P Lukinskas-A Saulis    10.0 LIT   9.65 16.64 27.96 13.24 16.72 -4.24  79.97 
 7 16 I Radiukevich-O Timokhovich 19.0 MN  -13.13 36.32 -5.16 -6.64 18.28 45.22  74.90 
 8 57 A Egorov-I Tomilin      5.5 MN/GR 46.17 18.24 -25.36  2.92 16.20 14.08  72.25 
 9 37 V Vainikonis-A Tyla     10.0 LIT  -3.04 19.52 -2.80  1.24 30.92 21.56  67.40 
 10 35 N Lepeshkevich-V Matvejko  5.0 VT   -1.33 41.20 -2.64 18.76 -9.88 18.72  64.83 

 11 55 L Kozenec-A Zabolotnyj   10.0 UKR  -3.76  8.68  9.00 26.40 21.32 -1.00  60.64 
 12 32 D Larin-S Romanovich     6.5 MN   15.49  7.92 -2.00 22.12 18.84 -9.76  52.61 
 13 61 Y Bilejchik-D Kamlyuk    9.5 MN   3.44 24.32 -9.20  3.20  7.24 22.24  51.24 
 14  5 A Chistyakov-S Suknev    2.5 MN   1.30  4.88  8.04 11.84  5.04  9.24  40.34 
 15 22 V Surkov-D Yaskevich     2.0 VT   20.29  5.52 23.16  1.12  7.60 -20.40  37.29 
 16 33 S Bychkov-E Chaevsky     6.5 ML   -8.80 -20.44 23.16 14.40 -21.32 48.28  35.28 
 17  2 V Vashkevich-A Vasyukevich  8.0 MN   11.41 -28.36  5.28 47.56 -3.92  1.84  33.81 
 18 65 E Shokhan-Z Beliankina   11.0 MN   8.41 -4.88  0.84 10.52 -8.12 26.72  33.49 
 19 13 S Zlobich-A Nehoroshev    8.0 MN   2.87 10.76 20.40 -1.12 -6.36  6.44  32.99 
 20 75 A Demin-V Moskalev     10.0 RUS  14.28 -6.28 -3.40 18.52  2.76  5.16  31.05 

 21 12 V Polyak-D Khabarov     10.0 RUS  -1.40 -0.28 -0.56 14.40 10.08  8.76  31.00 
 22 44 S Bodrenkova-J Rotomskyte  17.0 MN/LI -2.00 33.32 -17.48 -4.12 -2.32 23.24  30.64 
 23 47 E Dobrushina-V Unzhakov   10.0 RUS  18.34 -14.68 10.12 -13.16 -0.28 26.32  26.66 
 24 31 U Haponava-T Khachtchevatsky 6.5 MN   2.99 -9.96  3.20 14.12  3.28 12.92  26.56 
 25 63 P Peredyryj-L Vernava    7.5 BR/LA 11.59  0.56  2.08 -3.64 19.92 -14.68  15.83 
 26 67 T Bulovickaja-I Beliakov   6.5 MN/RU -4.86 -9.88 22.84  6.96 -2.68  1.40  13.78 
 27 54 M Serebrjanjy-S Karbanovich 4.0 PN/MN  8.46 21.64 -5.36 -30.56  1.48 12.60  8.26 
 28 56 I Feranchuk-I Godun     8.0 MN   9.76 -31.08  7.24 19.88  9.88 -14.72  0.96 
 29 53 T Stakenas-L Bikulciene   10.0 LIT   8.84  0.88  2.84 -18.36 -12.48 16.04  -2.24 
 30 42 O Gradovski-V Neviadomski  14.0 MN/NP -30.21 17.17 -24.08 27.84 13.32 -7.80  -3.75 

 31 11 V Konstantinov-G Khayutin  8.0 MN  -12.38 13.96 -16.36 -3.84 14.96 -1.40  -5.06 
 32 66 G Budko-P Basinuk      4.0 ML   32.40 22.08 -32.76  4.96 -14.72 -18.28  -6.32 
 33 21 A Kotov-V Malinovsky     2.5 ML   -0.52 -7.40 -2.72  2.72 -12.20  8.28 -11.84 
 34  4 W Zimborskaya-A Russky    2.5 MN   10.63 23.44 -15.36 15.20 -56.92  8.64 -14.37 
 35  1 S Belko-V Kolbun       4.0 MN   1.45 -17.60 -7.56 -28.28  9.68 22.12 -20.19 
 36 24 V Porhun-V Taridonov    10.0 UKR  25.56  8.72 -22.12 -36.56 -10.36 12.20 -22.56 
 37 64 O Byckevich-I Byckevich   8.0 MN  -10.89  0.88  6.12 -12.68  5.60 -21.28 -32.25 
 38 14 V Dovydovskiy-D Micura    2.5 MN  -14.65 -22.72  2.68  9.56 -17.72  5.08 -37.77 
 39  7 Y Pozdeyev-V Severin     2.0 NP   12.51 -35.92 13.00 -25.80 -5.32 -2.44 -43.97 
 40 15 D Borisov-M Romanov     10.0 RUS  -15.77  0.12  9.64 -23.84 -37.12 18.43 -48.54 

 41 36 P Klebanovich-L Kuznetsova  6.5 MN   -2.56 -17.92 10.84 -1.76 -11.44 -26.32 -49.16 
 42 62 A Ananich-D Khodkov     6.5 MN  -13.62 -10.68 -6.80 19.40 -9.16 -30.28 -51.14 
 43 52 G Koroleva-A Byckevich    1.5 MN   -6.71 -1.84  4.32 -37.56  3.48 -13.76 -52.07 
 44 51 V Tkatchik-Y Chernyakovskaya 0.5 PN  -24.49 -14.36 -10.64  8.56 -9.52 -5.32 -55.77 
 45  3 A Leseckaite-R Posochovas  10.0 LIT  -43.31 -13.36 -5.64 -2.92  7.92 -5.20 -62.51 
 46 25 O Sagidulina-O Kim     10.0 LA/RU -1.36 -26.00 -11.04 -15.04 -14.88  1.88 -66.44 
 47 27 O Cesunaite-A Reklaite   10.0 LIT  -26.04 -45.24  0.76  4.04  3.36 -21.16 -84.28 
 48 73 T Ankudinova-V Sidortseva  1.5 MN  -22.15 -47.24  2.60 -34.72 30.44 -30.24 -101.31 
 49 34 I Banikonyte-D Vaidiliene  10.0 LIT  -30.88 -22.48 -14.96 -16.64 12.52 -33.24 -105.68 
 50 23 S Zimirev-A Lozovenko      MN  -22.64 -46.48 -4.20  4.28 -31.76 -13.08 -113.88 

 51 72 J Reklaitis-G Kasperovic  10.0 LIT  -24.04 26.48 -9.32 -24.60 -29.96 -60.64 -122.08 
 52 41 V Romanov-I Gorelov     10.0 RUS  -23.85 -34.24 -5.80 -33.80 -17.40 -9.40 -124.49 
 53 45 D Safronnikov-O Gavrilov  10.0 RUS  -7.83 -47.32 -18.32 -21.28 -13.72 -76.20 -184.67 
                  -----
             Suma WK = 412.5


PIERWSI W SESJI 1 57, A Egorov-I Tomilin      5.5 MN/GR  46.17

PIERWSI W SESJI 2 17, E Gordei-A Chaevsky     8.0 ML   74.04

PIERWSI W SESJI 3 26, M Volfson-M Khadzhianc   11.0 MN   33.04

PIERWSI W SESJI 4  2, V Vashkevich-A Vasyukevich  8.0 MN   47.56

PIERWSI W SESJI 5 74, G Meduhevsky-A Sotnikov   19.0 MN   46.80

PIERWSI W SESJI 6 33, S Bychkov-E Chaevsky     6.5 ML   48.28