2010


KOPS (c) J.Romaski'1993               http://jfr.w.interia.pl

Minsk Open 2010
Congress

m-ce  nazwiska         RAZEM  1  2  3
---------------------------------------IMP-MAX-TEA-
  1 V Vainikonis   5.0 LIT   85 30 22 33  
   A Tyla      5.0 LIT   85 30 22 33  
  3 V Konstantinov  4.0 MN   82 22 38 22  
   S Akulich     2.5 MN   82 22 38 22  
  5 O Timokhovich  12.0 MN   80 23 32 25  
   I Radiukevich   7.0 MN   80 23 32 25  
  7 E Vainikonis   4.0 LIT   79 28 18 33  
   A Orlovich    12.0 MN   79 28 18 33  
  9 D Kamlyuk     2.5 MN   76 32 28 16  
   Y Bilejchik    7.0 MN   76 32 28 16  

 11 Y Chumak     5.0 UKR   74 31 35  8  
   A Gryanov     5.9 UKR   74 31 35  8  
 13 A Kovalenko    4.0 MN   66 40 26    
   A Korzun     12.0 MN   66 40 26    
 15 G Khayutin    4.0 MN   63 34   29  
   M Serebrjanjy   2.5 PN   63 34   29  
 17 E Dobrushina   5.0 RUS   62 15 25 22  
   V Unzhakov    5.0 RUS   62 15 25 22  
 19 V Dragan     5.0 UKR   61 29 24  8  
   P Karlikov    5.0 UKR   61 29 24  8  

 21 E Shokhan     7.0 MN   61 24 19 18  
 22 S Bodrenkova   12.0 MN   61 27 16 18 
 23 V Vashkevich   4.0 MN   61 19 13 29 
   A Vasyukevich   4.0 MN   61 19 13 29 
 25 A Nehoroshev   4.0 MN   58 20 20 18 
   S Zlobich     4.0 MN   58 20 20 18 
 27 V Taridanov    5.0 UKR   57 26 17 14 
   V Porhun     5.0 UKR   57 26 17 14 
 29 S Belko      2.5 MN   56 37 19   
 30 T Danilyuk    5.0 UKR   53  9 30 14 

   V Danilyuk    5.0 UKR   53  9 30 14 
 32 M Volfson     7.0 MN   50 25  5 20 
   G Meduhevsky   12.0 MN   50 25  5 20 
 34 O Gradovski    7.0 MN   48 21  7 20 
   V Neviadomski   7.0 NP   48 21  7 20 
 36 V Jouravel    12.0 MN   46 12  9 25 
   A Zhukov     12.0 MN   46 12  9 25 
 38 U Haponava    2.5 MN   43 27 16   
 39 A Ananich     2.5 MN   41 14 11 16 
   D Khodkov     4.0 MN   41 14 11 16 

 41 V Kolbun     1.5 MN   37 37     
 42 P Klebanovich   2.5 MN   34 16 12  6 
   E Kutsuk     2.5 MN   34 16 12  6 
 44 A Khina      4.0 MN   33   23 10 
   D Prosandejev   4.0 MN   33   23 10 
 46 E Chaevsky    2.5 ML   29 17   12 
   S Bychkov     4.0 ML   29 17   12 
 48 W Zimborskaya   1.0 MN   28 18  6  4 
   A Russky     1.5 MN   28 18  6  4 
 50 I Tomilin     1.5 GR   27  7 10 10 

   A Egorov     4.0 MN   27  7 10 10 
 52 A Chaevsky    4.0 ML   24  8  4 12 
   E Gordei     4.0 ML   24  8  4 12 
 54 S Poletaev    4.0 MN   24 24     
 55 V Velikiy       ML   23 13  8  2 
   O Grintsevich   1.5 ML   23 13  8  2 
 57 V Matvejko    2.5 VT   22  1 21   
   I Poluden       MN   22  1 21   
 59 G Budko      2.5 ML   22  5 15  2 
   P Basinuk     1.5 ML   22  5 15  2 

 61 A Byckevich    .5 MN   18  4 14   
   G Koroleva    1.0 MN   18  4 14   
 63 V Dovydovskiy   1.0 MN   16 11  1  4 
   D Micura     1.5 MN   16 11  1  4 
 65 L Vodukova     .5 MN   12 10  2   
 66 T Bulovickaja   1.5 MN   10 10     
 67 N Koshcheyeva   2.5 MN    9  6  3   
   L Kuznetsova   4.0 MN    9  6  3   
 69 O Byckevich    4.0 MN    6      6 
   I Byckevich    4.0 MN    6      6 

 71 V Severin     .5 NP    3  3     
   Y Pozdeyev    1.5 NP    3  3     
 73 P Poslednik    5.0 CZE   2    2   
 74 S Alejnikova     MN    2  2     
   N Shtanyuk      MN    2  2