Open Mixt Belarus 2012 Results

Результаты конгресса

Open Mixt Belarus 2012
Kongress

m-ce  nazwiska            RAZEM  1  2
---------------------------------------------IMP-TEAM-
  1 G Khayutin-L Vodukova     MN  33 24  9
  2 A Khina-I Kravchenko     MN  31 14 17
  3 U Haponava-S Zlobich     MN  30 17 13
  4 N Lepeshkevich-D Yaskevich  VT  29 27  2 
  5 S Bodrenkova-A Orlovich    MN  24 11 13
  6 S Alejnikova-I Radiukevich  MN  21 21  
  7 P Klebanovich-E Shokhan    MN  21 19  2
  8 L Kuznetsova-O Timokhovich  MN  21 15  6
  9 Z Beliankina-Y Bilejchik   MN  18 18  
 10 D Khodkov-N Koshcheyeva    MN  18  9  9

 11 S Akulich-D Prosandeev    MN  17   17  
 12 V Matvejko-I Poluden    VT/MN  16 16  
 13 I Godun-V Sidortseva     MN  14  8  6
 14 S Akulich-D Mitsura      MN  13 13  
 15 I Byckevich-O Byckevich    MN  12 12  
 16 D Kamlyuk-L Snytina      MN  10 10  
 17 I Azarova-O Gradovski     MN   7  7  
 18 G Koroleva-V Neviadomski  MN/NP   7  3  4
 19 A Russky-W Zimborskaya    MN   6  6  
 20 G Meduhevsky-N Shtanyuk    MN   5  5  

 21 I Dmitrieva-V Konstantinov  MN   4  4 
 22 I Azarova- V Lipnickiy    MN   4    4  	     
 23 E Abramovich-G Abramovich   MN   2  2  
 24 A Fridman-Z Nesterenok    MN   1  1