IMPs Пинск 2012

9-10 июня 2012 года

Pinsk 2012
Pairs IMPs
Final Results

M-CE NR                     SES1  SES2 RAZEM PKL PDF NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------------
 1  4 A Sotnikov-G Meduhevsky   24.0 MN   30.00 28.70  58.70   17
 2  3 S Alejnikova-I Radiukevich  7.5 MN   16.00 18.70  34.70   13
 3  7 W Zimborskaya-A Russky    4.0 MN   12.60 21.00  33.60   11
 4  9 D Kamlyuk-A Kostiukevich   4.0 MN   16.00 12.50  28.50    9
 5  2 V Basalyga-O Gradovski   14.0 MN   -1.80 22.15  20.35    8
 6  5 E Yakovenko-Y Scherbeach   5.0 BR/MN 16.80 -14.00  2.80    7
 7  1 I Feranchuk-I Godun     8.0 MN  -10.60 12.25  1.65    6
 8  8 L Kuznetsova-V Dovydovskiy  5.5 MN   -4.20  1.90  -2.30    5
 9  6 V Tkatchik-D Khodkov     5.0 PN/MN -16.00 -16.30 -32.30    4
 10 11 K Savickiy-I Selyjickiy     PN  -42.80  2.10 -40.70    3

 11 12 T Luzko-V Lebedev      0.5 PN   -7.80 -33.05 -40.85    2
 12 10 S Karbanovich-M Serebryany  5.5 MN  -11.20 -54.95 -66.15    1
                  -----
             Suma WK = 83.0