.
  
 
Patton 2012
Pinsk
Final Results

                          VP
 MIEJSCE                    +/-  RAZEM PKL PDF  NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
 1  1 ENIGMA               MN     105.0  40 17
    I Feranchuk,I Godun,V Basalyga,   
    O Gradovski             
 2  2 MEDIK-RADIKK            MN     93.0  25 13
    S Alejnikova,I Radiukevich,A Sotnikov
    G Meduhevsky             
 3  6 KKK                MN     91.0  15  9
    D Kamlyuk,A Kostiukevich,      
    S Karbanovich,M Serebryany      
 4  4 BMP             PN/MN/BR     90.0  10  6
    V Tkatchik,Y Scherbeach,E Yakovenko, 
    D Khodkov              
 5  5 EXTREME              MN     80.0  5  4
    W Zimborskaya,A Russky,L Kuznetsova, 
    V Dovydovskiy            
 6  3 KARAMBOL              PN     45.0    2
    T Luzko,V Lebedev,M Mugha,      
    V Kochnovich             

Suma WK = 83.5