1.

2009-2010 .
1 . , . , . , . , . , . , . , . KATOK SL
2 . , . , . , . , . KOZYRNYE OLENI
3 . , . , . , . , . , . KOVALKADA
2008-2009 .
1 . - . - . - . - . - p . - . KATOK SL
2 . - . - . - . - . - . FIGO-FAGO
3 . - . - . - . - . - . PAGONJA
2007-2008 .
1 . - . - . - . - . - . - p . KATOK SL
2 . - . - . - . - . - . FIGO-FAGO
3 . - . - . - . - . - . KOSYRNIE OLENI
2006-2007 .
1 ., ., ., ., ., . SL
2 ., ., ., ., . -
3 ., ., ., ., ., .
2005-2006 .
1 ., ., ., ., ., . SL
2 ., ., ., ., .
3 ., ., ., . +
2004-2005 .
1 ., ., ., ., ., . SL
2 ., ., ., ., .
3 ., ., ., ., ., .
2003-2004 .
1 ., ., ., ., . SL
2 ., ., ., ., .
3 ., ., ., .
2002-2003 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., . SL
3 ., ., ., . A+
2001-2002 .
1 ., ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., ., .
3 ., ., ., ., .
2000-2001 .
1 ., ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., .
3 ., ., ., ., .
1999-2000 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., ., .
3 ., ., ., ., .
1998-1999 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., ., .
3 ., ., ., ., ., .
1997-1998 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., ., .
3 ., ., ., ., ., .
1996-1997 .
1 ., ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., ., . W&
3 ., , , , , .
1995-1996 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., ., ., ., .
3 ., ., ., ., ., . W&M
1994-1995 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., ., .
3 ., . BRENNHOLZ
1993-1994 .
1 ., ., ., ., .
2 ., ., , ., ., . -
3 ., ., ., .
1992-1993 .
1
2
3 ., ., ., ., ., .
1991-1992 .
1 ., ., ., ., ., . -